Disclaimer

Disclaimer
1 Blauvelt Doublenative, hierna te noemen Blauvelt heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Blauvelt garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Blauvelt sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
2 Blauvelt respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele en andere rechten van derden. Blauvelt spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Blauvelt. Indien u ondanks deze inspanningen van Blauvelt meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Blauvelt gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Blauvelt via het volgende e-mailadres: info@financiële vertalingen.nl.
3 De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Blauvelt heeft geen zeggenschap over deze websites. Blauvelt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
4 De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Blauvelt is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site.
5 Blauvelt spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Blauvelt legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Blauvelt is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.